رديف قيمت به ريال مشخصات کد محصول نام محصول مدل تصوير محصول
دزد گير اماکن
1 2.590.000 داراي 15 حافظه تلفن کننده و 4 زون محصول کشور چين دزد گير GAP
2 2.650.000 داراي 15 حافظه تلفن کننده و 4 زون FIRE WALL